"శుక్లాం బరధరం విష్ణుం" అనే వినాయక శ్లోకంలోని ప్రతిపదానికి అర్థం ,తాత్పర్యం

12:31:00 PM
వినాయక హిందువులు ఏ పని చేయాలన్నా మొట్ట మొదటగా ఎలాంటి ఆటంకాలు జరగకుండా వినాయకుని ప్రార్ధన చేసిన తరువాత  పని మొదలు పెడుతారు.   lord vinay...Read More
Powered by Blogger.