కనుమ పండుగ(kanuma festival)

12:04:00 PM
కనుము పండుగ : ఇక మకర సంక్రాంతి మరుసటి రోజును “కనుమ” అంటారు.  కొంతమంది కనుమ పండుగ మరుసటి రోజు కూడా “ముక్కనుమ”(kanuma festival) పేరున...Read More

మకరసంక్రాంతి కి శాస్త్రపరంగా ఉన్న ప్రత్యేకతలు(pongal)

9:19:00 AM
సంక్రాంతి మూడు రోజుల పండుగ. భోగి, సంక్రాంతి, కనుము.(pongal) సంక్రాంతి :  హిందువుల పండుగలలో సంక్రాంతి మాత్రమే సౌరగమనాన్ని అనుసరించి వస్త...Read More
Powered by Blogger.