ఉగాది పచ్చడి సేవనం ద్వారా ఆరోగ్య పరమైన ఫలితాలు

1:30:00 AM
“అబ్దాదౌ నింబకుసుమం శర్కరామ్ల ఘృతైర్యుతమ్‌ భక్షితం పూర్వయామేతు తద్వర్షే సౌఖ్య దాయకమ్” అని ధర్మ సింధుగ్రంధం చెబుతున్నది. ఉగాది అనగానే మ...Read More

పూజార్హమైన ఫలాలు ఎన్ని ఉన్నా అరటిపండును పూర్ణఫలం అనంటారు. ఎందుకు?

1:35:00 PM
పూజార్హమైన   ఫలాలు   ఎన్ని   ఉన్నా   అరటిపండును   పూర్ణఫలం అనంటారు .  ఎందుకు ? భగవంతునికి సమర్పించడానికి ఈ ప్రకృతిలో ఎన్ని ఫలాలు ఉ...Read More

శ్రీ మహాలక్ష్మి కమలంలో కుర్చుని రెండువైపులా ఏనుగులుతో ఎందుకు ఉంటుంది ??...

11:02:00 AM
శ్రీ మహాలక్ష్మి కమలంలో కుర్చుని రెండువైపులా ఏనుగులుతో  ఎందుకు ఉంటుంది  “ పద్మాసనే పద్మహస్తే సర్వలోకైక వందితే.. నారాయణ ప్రియేదేవి విష్ణువ...Read More
Powered by Blogger.